इतर सेवा
 • 24 ATM Debit Card.
 • सेफ डीपॉझीट लॉकर
 • पर्सनलाईज्ड चेक बुक
 • पॅनकार्ड रजिस्ट्रेशन
 • RTGS/NEFT
 • SMS बँकिंग
 • "फ्रेंकिंग" द्वारे स्टेम्पस विक्री
 • लाईफ/जनरल इन्शुरन्स
 • Western Union मनी ट्रान्स्फर
       आकर्षक ठेव योजना
 • ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज.
 • ठेविला विमा संरक्षण.
 • हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
 • सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
 • व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना.

कर्जावरील व्याजदर

दिनांक ०९/०५/२०१६ पासून कर्जाचे व्याजदर

क्र. कर्जाचे प्रकार व्याजदर
१. जामीन कर्ज १७.००%
२. अधिकार पत्र कर्ज १५.००%
३. स्थावर कर्ज
अ) हौसिंग कर्ज रु. ५,००,०००/- पर्यंत १०.७५ %
ब) हौसिंग कर्ज रु. ५,००,००१/- ते १५,००,०००/- पर्यंत ११.००%
क) हौसिंग कर्ज रु. १५,००,०००/- ते पुढे ११.५०%
ड) व्यापारी तत्वावरील (Commercial Property Loan) १४.५०%
४. सोने कर्ज
अ) हप्ता बंदीने सोने कर्ज (नॉन बुलेट)* १३.००% (कालावधी १ वर्ष)
ब) सोने कर्ज - बुलेट (१२ महिने मुदत) १५.५०% (कालावधी १ वर्ष)
क) सोने कॅश क्रेडीट कर्ज १५.५०% (कालावधी १ वर्ष)
५. १. वाहन तारण कर्ज - (HP) (कमर्शियल वाहन) ११.५०%
२. HP Loan (वाहन तारण वगळता)
A. Commercial Loan (JCB Machinery, Poclain Crane, etc.) १२.००%
B. Domestic Loan (T.V., Fridge, Air Conditioner etc.) १६.००%
६. हायपोथीकेशन कर्ज (जुने वाहन तारण) १४.५०%
७. जामीन तारणी कर्ज १६.००%
८. खेळते भांडवल टर्म (WCTL) १५.००%
९. कॅश क्रेडीट जामीन १६.००%
१०. कॅश क्रेडीट हायपोथीकेशन १४.५०%
११. कॅश क्रेडीट स्थावर मिळकतीवर १४.५०%
१२. कर्ज विमा Policy/एन.एस.सी. १२.५०%
१३. अल्पबचत ठेवीवरील कर्ज ७.५०%
१४. कर्ज मुदत ठेव तारण/ओव्हरड्राफ्ट ठेव व्याजदराच्या व्याजापेक्षा १% जादा प्रमाणे
१५. शैक्षणिक कर्ज - तारणी ११.५०%
शैक्षणिक कर्ज - विनातारणी १६.००%
१६ प्रोफेशनल कर्ज १६.००%
१७ Top-up कर्ज स्थावर कर्जाप्रमाणे राहील.
१८ घरगुती गेस सिलिंडर कर्ज १५.००%
*टीप :- रु. २५ लाख व त्यावरील कर्जास प्रचलित व्याजदरापेक्षा १ टक्का कमी दर राहील.                                                                                                                                        
       वार्षिक अहवाल
       विविध कर्ज योजना
 • सोने तारण कर्ज योजना
 • व्यापारी कर्ज योजना
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
 • जमीन कर्ज योजना
 • वाहन कर्ज योजना
 • गृह कर्ज योजना
Credits :