इतर सेवा
 • 24 ATM Debit Card.
 • सेफ डीपॉझीट लॉकर
 • पर्सनलाईज्ड चेक बुक
 • पॅनकार्ड रजिस्ट्रेशन
 • RTGS/NEFT
 • SMS बँकिंग
 • "फ्रेंकिंग" द्वारे स्टेम्पस विक्री
 • लाईफ/जनरल इन्शुरन्स
 • Western Union मनी ट्रान्स्फर
       आकर्षक ठेव योजना
 • ज्येष्ठ नागरिकांना जादा व्याज.
 • ठेविला विमा संरक्षण.
 • हफ्ताबंदची लक्षाधीश ठेव योजना.
 • सभासदांच्या ठेवीवर TDS कपात नाही.
 • व्यापाऱ्यांसाठी अल्पबचत ठेव योजना.

बँकेच्या प्रगतीचा तक्ता

Sr. No. Particulars
31.03.2010
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2013
31.03.2014
1 2
3
4
5
6
7
AMT. IN LAKHS
AMT. IN LAKHS
AMT. IN LAKHS
AMT. IN LAKHS
AMT. IN LAKHS
1. NO. OF MEMBERS
31,245
32,180
33,344
34,473
35778
2. PAID UP SHARE CAPITAL
419.99
458.41
519.14
580.94
663.52
3. RESERVES
852.74
963.39
1,075.21
1,290.30
1,491.97
4. DEPOSITS
9,686.33
11,299.96
13,800.45
16,423.36
18,848.60
5. ADVANCES
6,230.26
7,349.86
9,518.22
11,329.19
12,428.42
6. CD RATIO (Old Method)
64.32
65.04
68.97
68.98
65.94
7. GROSS NPA AMOUNT
238.66
160.11
99.09
57.89
37.83
8. GROSS NPA %
3.83
2.18
1.04
0.51
0.30
9. BDDR PROV. REQUIRED
145.91
146.22
88.89
51.20
32.79
10. BDDR PROV. MADE
289.70
347.64
347.64
347.64
347.64
11. NET NPA AMOUNT
-0.81
-187.53
-248.55
-289.75
-309.81
12. NET NPA %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13. NET PROFIT
61.35
91.62
160.31
201.26
275.16
14. OWN FUNDS
878.47
928.73
1,152.33
1,409.81
1,792.62
15. CRAR %
19.02
18.40
17.65
31.03.2013
20.43
16. NET WORTH
931.81
1,070.89
1,3666.77
1,634.84
2,039.33
17. WORKING CAPITAL
11,239.58
13,103.49
15,626.31
18,454.53
21,370.77
18. PER EMPLOYEE BUSINESS
180.87
211.93
262.01
295.24
315.93
19. AUDIT CLASSIFICATION
A
A
A
A
A
                                                                                                                                       
      वार्षिक अहवाल
       विविध कर्ज योजना
 • सोने तारण कर्ज योजना
 • व्यापारी कर्ज योजना
 • शैक्षणिक कर्ज योजना
 • जमीन कर्ज योजना
 • वाहन कर्ज योजना
 • गृह कर्ज योजना
Credits :